Публікації за темою роботи 2008-2016 роки PDF Друк e-mail

Монографії та навчальні посібники

(подаються з роботою в кількості не більше 10-ти книжок)

 1. Любчак В. О. Методи та алгоритми обчислень: навчальний посібник / В. О. Любчак, Л. Д. Назаренко. – Суми: СумДУ, 2008. – 313 с. (Гриф МОН). – ІІІ місце у номінації "Краще навчальне видання з інформатики та обчислювальної техніки" у Всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів "Університетська книга-2010".
 2. Довбиш А. С. Основи проектування інтелектуальних систем: навчальний посібник / А. С. Довбиш. – Суми: СумДУ, 2009. – 170 с. (Гриф МОН). – ІІ місце у номінації "Краще навчальне видання з інформатики та обчислювальної техніки" у Всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів "Університетська книга-2010".
 3. Шкарлет С. М., Казимир В. В. Інновації у навчально-виховному процесі: монографія / авт. кол.: С. М. Шкарлет, Ю. М. Коровайченко, В. В. Казимир, О. О. Новомлинець; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Шкарлета. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – 159 с.
 4. Казимир В. В., Коровайченко Ю. Н., Литвинов В. В., Шкарлет С. Н. Технологии проектирования программных систем. Учебное пособие / Чернигов: Черниговський государственный технологический университет, 2013. – 364 с.
 5. Васильєв А. В., Зубань Ю. О., Шкарлет С. М. Застосування електронного навчання для підготовки й підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі у вищих навчальних закладах: монографія / А. В. Васильєв, Ю. О. Зубань, Ю. М. Коровайченко, С. М. Шкарлет. – Суми: СумДУ, 2013. – 138 с.
 6. Довбиш А. С., Васильєв А. В., Любчак В. О. Інтелектуальні інформаційні технології в електронному навчанні: монографія / А. С. Довбиш, А. В. Васильєв, В. О. Любчак. – Суми: СумДУ, 2013. – 177 с.
 7. Васильєв А. В., Любчак В. О. Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система: монографія /А. В. Васильєв, В. В. Хоменко, В. О. Любчак, Ю. М. Коровайченко, Д. В. Фільченко. – Суми: СумДУ, 2013. – 126 с.
 8. Зубань Ю. О., Любчак В. О., Іванець С. А. Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України: монографія / Ю. О. Зубань, В. О. Любчак, С. А. Іванець., М. П. Мазур. – Суми: СумДУ, 2013. – 152 с.
 9. Васильєв А. В., Любчак В. О., Зубань Ю. О. ІТ-забезпечення діяльності інноваційного університету: досвід українського вишу: монографія / А. В. Васильєв, В. О. Любчак, Ю. О. Зубань та ін. ; за заг. ред. проф. А. В. Васильєва. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 173 с.
 10. Kazymyr V. V., Verovko M. V., Drozd O. P., Lytvyn S. V. Online Learning: technologies and practice: monograph // Under the general editorship of professor Shkarlet S.M. – Chernihiv: Chernihiv National University of Technology, 2016. – 224 p.

Монографії

 1. Любчак В. О. Дистанційне навчання: досвід впровадження в українському університеті: монографія/ В. О. Любчак, О. В. Купенко, Т. В. Лаврик, Н. І. Муліна, Б. О. Кузіков, І. В. Возна. – Суми: СумДУ, 2009. – 160 с.
 2. Казимир В. В. Моделі та методи стратегічного управління регіональними органами державної влади: колективна монографія «Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України» / В. В. Казимир, В. І. Гур’єв, В. П. Шемет // Чернігів: ЧДІЕУ: 2009. – 394-417.
 3. Любчак В. А. Новые информационные технологии в образовании для всех: монография / Коллектив авторов: В. А. Любчак, Т. В. Лаврик, Б. О. Кузиков, В. И. Гриценко, В. Б. Артеменко и др. – К.: Академпериодика, 2012. – 269 с.
 4. Литвинов В. В., Казимир В. В., Ляхов А. Л., Путиенко И. В., Богдан И. В. Методы тестирования и верификации программного обеспечения: монография // Ніжин, ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2013. – 359 с.
 5. Казимир В. В., Литвинов В. В., Шкарлет С. М., Зайцев С. В. Інформаційні основи побудови телекомунікаційних мереж: монографія / Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 344 с.
 6. Іванець С. А., Зубань Ю. О., Казимир В. В., Литвинов В. В. Проектування комп’ютерних систем на основі мікросхем програмованої логіки: монографія / С. А. Іванець, Ю. О. Зубань, В. В. Казимир, В. В. Литвинов. – Суми: СумДУ, 2013. – 313 с.
 7. Литвинов В. В., Зацерковний В. І., Клименко В. П. Обчислювальна техніка: історія розвитку від лампових комп'ютерів до комп'ютерів на інтегральних схемах: монографія / Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – 438 с.
 8. Litvinov V. Tool-Based support of Unsversity-Indystry Cooperation in IT-Engineering: monograph // Litvinov V., Kharchenko V. S., Lytvyn S. V., Saveliev M. V., Trunova E. V., Skiter I. S – Chernihiv: Chernihiv National University of Technology, 2015. – 108 p.
 9. Любчак В. О. Методологічні основи створення, впровадження і розвитку інтегрованої інформаційної системи управління університетом: монографія / С. В. Чернишенко, Ю. І. Воротницький, В. О. Любчак. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 333 с.

Навчальні посібники

 1. Любчак В. О. Основи математичної теорії систем: навчальний посібник / В. О. Любчак, Л. Д. Назаренко. – Суми: СумДУ, 2008. – 221 с. (Гриф МОН).
 2. Казимир В. В. Об’єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник. / В. В. Казимир. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 192 с. (Гриф МОН).
 3. Литвинов В. В. Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу: навчальний посібник / В. В. Литвинов, С. В. Голуб, К. М. Григор’єв, В. Ю. Жигульська // Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – 379 с. (Гриф МОН).
 4. Литвинов В. В., Казимир В. В. Лабораторний практикум з об’єктно-орієнтованих технологій розробки прикладних програм: навчальний посібник / Литвинов В. В., Казимир В. В., Пріла О. А., Харченко М. В., Задорожній А. О. – Чернігів: видавництво Чернігівського державного інституту економіки і управління, 2014. – 348 с.
 5. Довбиш А. С. Основи теорії розпізнавання образів: навчальний посібник: у 2 ч. / А. С. Довбиш, І. В. Шелехов. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – Ч. 1. – 109 с.
 6. Kazymyr V. V., Sklyar V. V., Lytvyn S. V., Lytvynov V. V. Personal Communications Management for Academia-Industry Cooperation in IT-Engineering. Training / Kharchenko V. S. (ed.) – Mynystry of Science and Education of Ukraine. Chernihiv National University of Technology, National Aerospace University “KhAI”, 2015. – 133 p.
 7. Довбиш А. С. Вступ до інформаційного аналізу і синтезу інфокомунікаційних систем: навчальний посібник / А. С. Довбиш, В. В. Москаленко. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 226с.

Статті у фахових виданнях

 1. Довбиш А. С., Любчак В. О. Формування матриць зв'язності елементів навчального контента системи дистанційного навчання / А. С. Довбиш, В. О. Любчак, Б. О. Кузіков // Радіоелектронні та комп'ютерні системи. – 2008. – № 4. – С. 165-167.
 2. Любчак В. О. Оптимізація параметрів функціонування системи керування телекомунікаційним інформаційно-освітнім середовищем вищого навчального закладу / В. О. Любчак, Р. Б. Барило // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 134-139.
 3. Васильєв А. В. Інформаційно-бібліотечна система сучасного ВНЗ: досвід роботи Сумського державного університету / А. В. Васильєв, Т. В. Слабко // Вища школа. – 2008. – №1. – С. 82-85.
 4. Довбиш А. С. Визначення та корекція індивідуальних траєкторій навчання із застосуванням індивідуально-орієнтованих електронних освітніх ресурсів / А. С. Довбиш, Р. Б. Барило, О. Б. Барило // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2009. – №3. – С. 110-118.
 5. Довбиш А. С. Ієрархічний алгоритм розпізнавання електронограм / А. С. Довбиш, К. В. Алтиннікова // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2009. – Вып. 148. – С.20-25.
 6. Любчак В. О. Адаптивне формування навчального контенту на основі результатів контролю знань в системі дистанційного навчання / В. О. Любчак, Б. О. Кузіков // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2009. – №2. – С. 37-40.
 7. Казимир В. В. Методы и средства оперативного распространения голосовой информации в ІР-сетях / В. В. Казимир, И. Б. Гавсиевич, А. Д. Чупрынин // Математичні машини і системи. – 2009. – №1. – С. 91-101.
 8. Литвинов В. В. Сучасний стан захисту інформації в ІР-телефонії / В. В. Литвинов, В. В. Казимир, Є. В. Риндич // Математичні машини і системи. – 2009. – №2. – С. 76-84.
 9. Казимир В. В. Технології аутентификації в web-системах та ІР-телефонії / В. В. Казимир, А. А. Сіра, Є. В. Риндич // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №3. – С. 147-153.
 10. Казимир В. В. Использование метаданных для динамического расширения моделей предметных областей в программных системах / А. Д. Чупрынин, И. Б. Гавсиевич, В. В. Казимир // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №3. – С. 171-178.
 11. Казимир В. В. Принцип контекстної ідентифікації комп’ютерних моделей на основі систем класифікації знань / В. М. Буяльський, В. М. Виноградов, В. І. Гур’єв, В. В. Казимир, В. П. Маслов // Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2009. – № 4 (26). – С. 55-60.
 12. Казимир В. В. Моделювання процесів керування при поширенні інформації в ІР-мережах / В. В. Казимир, Я. Я. Кенійз, Д. О. Черних // Наукоємні технології. Науковий журнал. – 2009. – №2. – С. 69-74.
 13. Литвинов В. В. Моделирование в обучающихся системах / В. В. Литвинов, В. Ю. Жигульська // Математичні машини і системи. – 2009. – №2. – С. 38-52.
 14. Dovbysh A. S. Progress in the analysis of the electrical generator of the heart / A. S. Dovbysh, S. Martynenko et al. // Modern Problems of RadioEngineering, Telecommunications and ComputerScience. – Proceedings of the 10th InternationalConference, TCSET2010. – 2010. – P. 121. (Scopus).
 15. Довбиш А. С. Аналіз алгоритмів оптимізації контрольних допусків на ознаки розпізнавання / А. С. Довбиш, О. О. Дзюба // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2010. – Вип. 16 (36). – С. 11-15.
 16. Dovbysh A. S.Grid-service centre of telecommunication system of images recognition of medical objects. / Dovbysh A. S., Martynenko S. S. // 20th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings. – 2010. – P. 490-491 (Scopus).
 17. Любчак В. А. Активизация инноваций преподавателей в ходе распространения дистанционной формы обучения / В. А. Любчак, Е. В. Купенко // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 2. – С. 62-65.
 18. Васильев А. В. Обеспечение инновационных процессов в педагогической системе современного вуза / А. В. Васильев, В. А. Любчак, Е. В. Купенко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2010. – № 94-96. – С. 24-27.
 19. Казимир В. В. Технологія побудови синтетичного оточення систем інформаційної безпеки / В. В. Казимир, А. А. Сіра, Д. О. Черних // Науковий журнал «Вісник національного авіаційного університету». – 2010. – №1. – С. 159-163.
 20. Казимир В. В. Імітаційна модель системи захищеного голосового конференц-зв’язку на базі протоколу ІР / С. В. Риндич, В. В. Казимир // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. – 2010. – № 42. – С. 182-190.
 21. Шкарлет С. М. Особливості функціонування та розвиток технопарків в Україні / Шкарлет С. М., Подимова Л. А. // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. – 2011. – № 23. – С. 184-193.
 22. Ivanets S. Neuro-fuzzy Control System for Active Filter with Load Adaptation / S. Ivanets, D. Vinnikov, O. Husev // 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, CPE – Conference Proceedings. – 2011. – P. 134-140. (Scopus).
 23. Dovbysh A. S. Information-extreme algorithm for recognizing current distribution maps in magnetocardiography / A. S. Dovbysh, S. S. Martynenko, A. S. Kovalenko, N. N. Budnyk // Journal of Automation and Information Sciences. – 2011. – V. 43, No. 2. – P. 63-70 (Scopus).
 24. Васильєв А. В. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система / А. В. Васильєв, В. О. Любчак, В. В. Хоменко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 40-45.
 25. Любчак В. А. Развитие доступа к качественному образованию на примере Сумского государственного университета: формирование адаптивной системы дистанционного обучения / В. А. Любчак, Б. О. Кузиков, Т. В. Лаврик // Управляющие системы и машины. – 2011. – № 4. – С. 44-50.
 26. Lyubchak V. Calculation of Hasse-Witt Matrix Elements for Special Hyperelliptic Curves of Any Genus / V. Lyubchak, E. Lavrov, and N. Pasko // International Journal of Biomedical SoftComputing&HumanSciences, Special Issue on Variational Inequality and Combinatorial Problems. – 2011. – Vol. 17, No. 2. – P. 53-58.
 27. Казимир В. В. Адаптивна передача знань в системі дистанційного навчання / В. В. Казимир, П. І. Федорук, М. С.  Дубчак // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. – 2011. – № 4 (53). – С. 165-170.
 28. Казимир В. В. Розподілене моделювання в EMS на основі архітектури HLA / В. В. Казимир, Г. А. Сіра // Математичні машини і системи. – 2011. – № 4. – С. 125-135.
 29. Шкарлет С. М. Інноваційний розвиток освітнього простору у вищих навчальних закладах / Шкарлет С. М., Горшунова І. В. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник. – 2012. - № 3 (60). – С. 5-14.
 30. Шкарлет С. М. Формування і діяльність системи економічної безпеки сучасного підприємства / Шкарлет С. М., Іванець В. А. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник. – 2012. – № 1 (56). – С. 21-25.
 31. Довбиш А. С. Иерархический информационно-экстремальный алгоритм кластер-анализа результатов тестирования при оценке уровня знаний студентов / А. С. Довбиш, Саад Джулгам, С. А. Петров //Управляющие системы и машины. – 2012. – №2. – С. 62-67.
 32. Довбиш А. С. Информационно-экстремальный алгоритм оптимизации параметров гиперэллипсоидных контейнеров классов распознавания / А. С. Довбиш, Н. Н. Будник, В. В. Москаленко // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2012. – №5. – С. 111-119.
 33. Dovbysh A. S. Information extreme model for forecasting the trends in exchange rates changes / A. S. Dovbysh, I. V. Shelekhov, A. V. Chala // Actual Problems of Economics. – 2012. – No.138 (12). – P. 167-173 (Scopus).
 34. Dovbysh A. S. Information-extreme algorithm for optimizing parameters of hyperellipsoidal containers of recognition classes / A. S. Dovbysh, N. N. Budnyk, V. V. Moskalenko // Journal of Automation and Information Sciences – 2012.– No. 44 (10). – P. 35-44 (Scopus).
 35. Lyubchak V. Approach to Dynamic Assembling of Individualized Learning Paths / V. Lubchak, O. Kupenko, B. Kuzikov // Informatics in Education, Vol. 11, No. 2, 2012, VilniusUniversity, Litva. – 2012. – P. 213-225. (Scopus).
 36. Lyubchak V. A Web Metrics of the Universities Mutual Impact: G-FactorRevisited / D. Filchenko, V. Lyubchak // Proceedings of the 8th International Conference on Webometrics, Informetrics and Science to metrics (WIS) & 13th COLLNET Meeting, Seoul, SouthKorea. – 2012. – P. 240-243.
 37. Литвинов В. В. Управління розподіленими ресурсами грід-системи / В. В. Литвинов, І. В. Стеценко // Математичні машини і системи». – 2012. – №2. – С. 3-13.
 38. Литвинов В. В. Создание блочных моделей систем и процессов с использованием метода группового учета аргументов / В. В. Литвинов, А. А. Задорожний // Математичні машини і системи». – 2012. – №2. – С. 102-107.
 39. Литвинов В. В. Тестирование моделей объектно-ориентированного программного обеспечения / В. В. Литвинов, І. В. Богдан// Математичні машини і системи». – 2012. – №2. – С. 107-117.
 40. Литвинов В. В. Модель системи управління розподіленими обчислювальними ресурсами/ В. В. Литвинов, І. В. Стеценко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. – 2012. – № 2(57). – С. 101-108.
 41. Казимир В. В. Фреймворк для розробки grid-застосувань з підтримкою різних типів обчислювальних задач великої розмірності / В. В. Казимир, О. А. Пріла // Науково-технічний журнал «Системні дослідження та інформаційні технології». – 2012. – № 4. – C. 274-286.
 42. Казимир В. В. Модельно-орієнтована інформаційна система підтримки управління якістю ВНЗ / В. В. Казимир, М. В. Харченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. – 2012. – № 1(55). – С. 140-147.
 43. Іванець С. А. Порівняльний аналіз методів керування ФКП / С. А. Іванець, О. О. Гусев, С. А. Степенко, О. А. Велігорський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: зб. – 2012. – №1 (63). – С. 82-88.
 44. Ivanets S. FPGA Control of the Neutral Point Clamped Quasi-Z-Source Inverter / S. Ivanets, A. Husev, S. Stepenko, D. Vinnikov // Proceedings of the Biennial Baltic Electronics Conference, BEC. – 2012. – PP. 263 - 266. (Scopus).
 45. Литвинов В. В. Прийняття рішень при семантичному розборі текстового документа/ В. В. Литвинов, О. П. Мойсеєнко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. – 2012. – № 4(61). – С. 119-123.
 46. Kazymyr V, Drozd A., Tevkun M. Video conferencing system for the hybrid strategy of IT-outsourcing in Ukraine // Radioelectronics & Informatics. – 2013. – Special Edition No. 1 (60). – P.22-25.
 47. Kazymyr V., Prila O., Rudyi V. Grid workflow design and management system // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2013. – Vol.7, No. 3. – P. 241-255.
 48. Kazymyr V., Kharchenko M. Framework for Creating Single Information Windows // International Journal "Information Technologies & Knowledge". –Sofia, ITHEA, 2013. – Vol. 7, No. 2. – P. 190-199.
 49. Kazymyr V., Tevkun M., Davies J., Rvachova N. Network traffic monitoring system using Active Network techniques // Proceedings of the Fifth International Conference of Internet Technologies and Applications (ITA 13). – Glyndwr, University, Wrexhem, Wales, UK. – 2013. – P. 161-168 (Scopus).
 50. Dovbysh A. S. Self-learning grid-diagnostic center of telecommunication systems / A. S. Dovbysh, M. S. Rudenko // 23rd International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings. – 2013. – P. 358-359 (Scopus).
 51. Васильєв А. В. Вебометричні рейтинги як складова інструментарію ефективного менеджменту ВНЗ / А. В. Васильєв, Д. В. Фільченко // Вища школа. – 2013. – № 2. – С. 37-44.
 52. Казимир В. В. Technologies of data transmission in video conferencing systems / В. В. Казимир, М. В. Тевкун, О. П. Дрозд // Вісник Чернігівського національного технологічного університету. – 2013. – № 4. – С. 64-69.
 53. Васильєв А. В., Шкарлет С. М. Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів / А. Васильєв, С. Шкарлет // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 21-27.
 54. Litvinov V. On Method for Safety Culture Assessment with Application of Inductive Learning Algorithms / V. Litvinov, V. V. Begun, S. V. Begun // Управляющие системы и машины. – 2014. – № 6. – С. 83-92.
 55. Литвинов В. В. Анализ влияния организационных факторов на безопасность / В. В. Литвинов, В. Ф. Гречанинов, В. В. Бегун // Управляющие системы и машины. – К.: МНУЦ ИТ, 2014. – № 2. – С. 18-20.
 56. Litvinov V. Formal verification of the sequence diagram / V. Litvinov, I. Bogdan // International Journal "Information Models and Analyses" – Sofia: ITHEA Volume 1, Number 1. – 2014. – P. 8.
 57. Litvinov V. Formalization of knowledgre representation in ELearning systems / V. Litvinov, I. Posadska , M. Verovko // MEL-2014. – Киев. – 09-2014 – P. 8.
 58. Litvinov V. Algorithms of automate model construction for business game execution subsystem / V. Litvinov, I. Balchenko, M. Shulga // International Journal "Information Models and Analysis» – Volume 3, Number 3. – 2014. – P. 8.
 59. Литвинов В. В. Агентные модели операций / В. В. Литвинов, А. А. Задорожний // Математичні машини і системи. – 2014. – № 1. – С. 114-122.
 60. Kazymyr V. V., Prila O. A. Two stage strategy of job scheduling in grid environment based on the dynamic programming method // ADVANCES in INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS. – 2014. – N1. – Р. 77-86.
 61. Довбыш А.С. Иерархический информационно-экстремальный алгоритм обучения системы диагностирования с избыточной обучающей матрицей / А.С. Довбыш, А.А. Стадник, С.А. Голубничий // Проблемы управления и информатики, 2015. – №2. – С. 70-80 (Scopus).
 62. Васильєв А. В., Любчак В. О., Зубань Ю. О. Сумський державний університет запроваджує концепцію відкритих освітніх ресурсів / А. Васильєв, Ю. Зубань, В. Любчак // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 7-10.
 63. Kazymyr V. V., Zaitsev S. V. Method for adaptive decoding in case of information transmission in condition of influence of deliberate noise / V. V. Kazymyr, S. V. Zaitsev // Radioelectronics and Communications Systems, 2015. – 58(5). – Р. 212-219 (Scopus).
 64. Kazymyr V., Verovko M., Verovko O., Davies J. N., Grout V. Performance concerns when implementing infrastructure security in IPv4/IPv6 networks. / Internet Technologies and Applications, ITA 2015. – Proceedings of the 6th International Conference. – Р. 186-191 (Scopus).
 65. Kazymyr V., Zaitsev S., Ryndych Y., Zarovskyi R. Technology for improve cyber security using turbo codes. Information Technologies in Innovation Business Conference, ITIB 2015. – P. 85-88 (Scopus).
 66. Kazymyr V., Prila O., Kryshchenko M. The technology of using the grid environment for ECG signals distributed storage, visualization and processing. // Information Technologies in Innovation Business Conference, ITIB 2015. – P. 19-22 (Scopus).
 67. Litvinov V. Project management in cybersecurity research in Ukraine / Litvinov V., Dorosh М. S., Saveliev М. V. // International Journal "Information Models and Analyses", Volume 4, Number 4, 2015. – P. 324-335.
 68. Litvinov V. The simulation model of IT-product (service) development by a "start-up" company growing inside an academic institution / Litvinov V., Saveliev M. // Математические машины и системы. – 2015. – № 4.
 69. Литвинов В. В. Концепція створення учбового ситуаційного центру для фінансового, правового і зовнішньоторгового інжинірингу / В. В. Литвинов, В. Є. Краскевич, С. Л. Луцик, А. М. Кривогуб // Математичні машини і системи. – 2015. – № 1. – С. 124-129.
 70. Литвинов В. В. Модель компетенції як інструмент для оцінки стану IT-компаній у бізнес-центрі університету / В. В. Литвинов, М. В. Савельєв, І. С. Скітер, О. В. Трунова // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 49-60.
 71. Litvinov V. Methods of fuzzy logic to minimize the risks of IT-projects / V. Litvinov, О. Skakalina // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Технічні науки”: науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 1 (77). – С. 134-143.
 72. Litvinov V. The automated system of verification of the object-oriented software models / V. Litvinov, I. Bogdan // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Технічні науки”: науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 1(77). – С. 83-90.
 73. Литвинов В. В. Опыт взаимодействия университетов и промышленности в сфере трансфера ИТ-технологий в Западной Европе / В. В. Литвинов, В. С. Харченко // Киев. – Математические машины и системы. – 2015. – № 1. – С. 111-123.
 74. Litvinov V. IT project base continuous learning at the Chernobyl (індексується базами Google Scholar, Worldcat, ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, CiteseerX) / Litvinov V., Saveliev M. // International Journal "Information Technologies & Knowledge". – 2015. – Vol. 9, № 1. ITHEA. –P. 44-53.
 75. Литвинов В. В. Модель компетенции как инструмент для оценки состояния IT-компаний в бизнес-центре университета/ В. В. Литвинов, М. В. Савельев, И. С. Скитер, Е. В. Трунова // Математические машины и системы. – 2015. – № 2. – С. 49-60.
 76. Казимир В. В. Технологія побудови вбудованих програмних моделей бізнес-процесів на основі їх xml-описів / В. В. Казимир, М. В. Харченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Серія: Технічні науки. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – №2 (78). – C. 139-147.
 77. Казимир В. В. Метод формалізованого опису бізнес-процесів управляючих web-порталів / В. В. Казимир, М. В. Харченко // Математичні машини і системи. – 2015. – № 2. – С. 130-138.
 78. Казимир В. В. Мережеве планування в режимі реального часу з використанням апарату темпоральних логік / В. В. Казимир, А. С. Посадська // Технічні науки і технології: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – № 1(1). – С. 61-67.
 79. Dovbysh А. S. Information-Extreme Method for Classification of Observations with Categorical Attributes / A. S. Dovbysh, V. V. Moskalenko, A. C. Rizhova // Cibernetica and Systems Analysis. – 2016. – V. 52. – №2. – P. 45-52 (Scopus).
 80. Довбиш А. С. Інформаційно-екстремальне навчання системи якості навчального контенту випускової кафедри / А. С. Довбиш, Є. С. Кулік, З. В. Козлов, А. С. Осадчий // Радіоелектронні і комп’ютерні системи: наук. –техн. журнал. − 2016.− №3(71). − С. 32-40.
 81. Довбиш А. С. Оптимізація параметрів машинного навчання інформаційно-аналітичної системи / А. С. Довбиш, А. С. Осадчий, Є. С. Кулік // Бионика интеллекта. – 2016. – №1(86). – С. 23-30.
 82. Kazymyr V., Mokrohuz A. Selecting a base application layer protocol to transfer data in the client-server architecture // Технічні науки та технології. – 2016. – № 3. – С. 182-187.
 83. Lytvyn S. Real time network planning in cloud / Kazymyr V., Posadska A., Lytvyn S. // Технічні науки та технології: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1(3). – C. 169-174.
 84. Kazymyr V. V. Cloud simulation environment based on HLA / V. V. Kazymyr, A. S. Posadska, D. M. Sysa // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 20 – 25.
 85. Kazymyr V. Real time network planning in cloud / V. Kazymyr, S. Lytvyn, A. Posadska // Технічні науки і технології: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – № 1(3). – С. 169-175.
 86. Васильєв А. В., Довбиш А. С., Любчак В. О. Інформаційний синтез інформаційно-аналітичної системи оцінки якості навчального контенту / А. В. Васильєв, А. С. Довбиш, В. О. Любчак, А. С. Осадчий // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2016. –№4(78). –С.77-83.
 87. Довбиш А. С. Оптимізація параметрів машинного навчання інформаційно-аналітичної системи / А. С. Довбиш, А. С. Осадчий, Є. С. Кулік // Бионика интеллекта. – 2016. – №1 (86). – С. 23-30.
 88. Васильєв А. В., Довбиш А. С. Інформаційно-аналітична система адаптації навчального контенту випускової кафедри до вимог ринку праці контенту / А. В. Васильєв, А. С. Довбиш, Є. С. Кулік, З. В. Козлов // Бионика интеллекта. – 2016. – №2 (87). – С. 111-116.
 89. Довбиш А. С. Інформаційно-екстремальне навчання системи оцінки якості навчального контенту випускової кафедри / А. С. Довбиш, Є. С. Кулік, З. В. Козлов, А. С. Осадчий // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2016. – №3 (71). – С.70-77.
 90. Литвинов В. В. Архітектура знання орієнтованої автоматизованої системи навчання / Литвинов В. В., Посадська І. С., Савельєв М. В. // Технічні науки та технології: науковий журнал, Чернігівський національний технологічний університет – 2016 – № 3 (5). – С .122-130.
 91. Зубань Ю. О., Іванець С. А. Інтегроване середовище розроблення дистанційних курсів на основі проектного підходу / Ю. О. Зубань, Т. В. Лаврик, С. А. Іванець // Технічні науки та технології: науковий журнал / Чернігівський національний технологічний університет – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – № 4 (6). – С. 148-154.

Патенти та авторські свідоцтва

 1. Литвинов В. В. Система криптографічного захисту голосової інформації по каналу типу точка-точка / В. В. Литвинов // Декларативний пакет на корисну модель. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, 15.02.2008. Бюл.№2, 2008 р.
 2. Шкарлет С. М., Казимир В. В. Програмно-апаратний комплекс електронного голосування на основі бездротової мережі / В. В. Мельничук, С. М. Шкарлет, В. В. Казимир, Є. В. Нікітенко, Р. В. Заровський // Патент на корисну модель 74212. – 2012.
 3. Казимир В. В. Комп’ютерна програма «Розподілена система імітаційного моделювання «EMS» / Г. А. Сіра, В. В. Казимир // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 43777. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України, 2012.
 4. Казимир В. В. Харченко М. В. Комп'ютерна програма «Інформаційна web-система підтримки управління якістю освітянських послуг у вищих навчальних закладах» / В. В. Казимир, М. В. Харченко // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – No.48456. – Державна служба інтелектуальної власності України, 2013.
 5. Казимир В. В. Програмно-апаратний комплекс захищеної системи голосового конференц-зв’язку в ІР-мережах / В. В. Казимир, С. В. Зайцев, Є. В. Риндич // Патент на корисну модель № 86753. – 2013.
 6. Зубань Ю. О. Комп’ютерна програма «Lectur.ED» / Ю. О. Зубань, М. М. Луговий // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – № 53081. – Державна служба інтелектуальної власності України, 2014.
 7. Зубань Ю. О. Комп’ютерна програма «Платформа дистанційного навчання «Salamstein»» / Ю. О. Зубань, М. М. Луговий, Б. О. Кузіков // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – №54241. – Державна служба інтелектуальної власності України, 2014.
 8. Зубань Ю. О. Комп’ютерна програма ««Salamstein Studio» – модуль розробки матеріалів навчальних дисциплін платформи дистанційного навчання «Salamstein»» / Ю. О. Зубань, М. М. Луговий // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – №54237. – Державна служба інтелектуальної власності України, 2014.

Iнші важливі публікації

 1. Васильєв А. В. Дослідження особливостей, розробка методологічних засад створення програмних засобів дистанційного навчання інженерним спеціальностям: Звіт про НДР № держреєстрації 0106U001930 (заключний) / Керівник А. В. Васильєв. – Суми: СумДУ, 2008. – 210 с.
 2. Lyubchak V. A. Results of question naires on utilization of technologies of information management in theactivities of regional administrations / V. A. Lyubchak // Материалы координационной встречи представителей министерств и местных администраций, участников проекта TEMPUS  ECESIS (г. Сумы, Украина, 25-27 мая 2009 г.) / Ред.: С. В. Чернышенко, В. А. Любчак, К. И. Кириченко. – Сумы: СумГУ, 2009. – С. 22-28.
 3. Lyubchak V. О. E-Learning In Sumy State University: Peculiarities and Implementation Experience / V. O. Lyubchak, B. O. Kuzikov // Information Technologies and Management: 7th International Conference, April 16-17, 2009. –Riga: Information Systems Management Institute, 2009.
 4. Lyubchak V. A. System of e-learning management at Sumy State University / V. A. Lyubchak, K. I. Kyrychenko // Proceedings of the 1st workshop of the training programme for developers of educational courses, Lublin, Poland, november 02-06, 2009 / Undertheeditorshipof: K. G. Troitzsch, S. V.  Chernyshenko, V. A. Lyubchak. – Sumy: SumyStateUniversity. – 2010. – C. 51-57.
 5. Lyubchak V. A. Electronic decision for distance learning. Presentation of distance learning system of Sumy State University / V. A. Lyubchak, A. G. Piven // Proceedingsofthe 1st workshop of the training programme for developers of educational courses, Lublin, Poland, november 02-06, 2009 /Undertheeditorshipof: K. G. Troitzsch, S. V. Chernyshenko, V. A. Lyubchak. – Sumy: Sumy State University, 2010. – C. 57-66.
 6. Lyubchak V. О. Using semantic web and covering context by test for course formal testing / V. O. Lyubchak, B. O. Kuzikov, K. I. Kyrychenko // 8th Int. Conference on Emerginge Learning Technologies and Applications, HighTatras, Slovakia. – 2010. – C.135-140.
 7. Васильєв А. В. Теоретико-методологічні та технологічні засади системи управління ВНЗ як інноваційної: Звіт про НДР № держреєстрації 0109U001377 (заключний) / Керівник А. В. Васильєв. – Суми: СумДУ, 2010. – 102 с.
 8. Казимир В. В. Моделювання робочих процедур в системі підтримки управління якістю / В. В. Казимир, М. В. Харченко // Шоста міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2011". Тези доповідей. – Чернігів. – 2011. – 27-30 червня. – С.438–442.
 9. Литвинов В. В. Мережеве встановлення операційних систем за допомогою маршрутизаторів / Литвинов В. В., Братанін А. М., Жигульська В. Ю. // Чернігів: тези доповідей конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС - 2011». – С. 361-363.
 10. Литвинов В. В. Модельная инженерия / Литвинов В. В., Томашевський В. Н. // Чернігів: тези доповідей конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС - 2011». – С. 364-366.
 11. Казимир В. В. Формування інформаційної web-системи підтримки управління якістю освітянських послуг у вищих навчальних закладах: звіт про НДР № держреєстрації 0111U000243 (заключний) / Керівник В.В. Казимир. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 181 с.
 12. Lyubchak V. О. Project introduction. Proceedings of the kick-off meeting : Tempus programme Joint European project 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR «Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД». Brochure 1 / V. O. Lyubchak, S. V. Chernyshenko, K. I. Kyrychenko. – Sumy: Sumy State University, 2013. – 216 с.
 13. Lyubchak V. О. Analysis of the state of university management information systems in project partner countries: Tempus programme Joint European project 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR «Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД». Brochure 2 / V. O. Lyubchak, S. V. Chernyshenko, K. I. Kyrychenko. –Sumy: Sumy State University, 2013. – 168 с.
 14. Lyubchak V. O. Organizational support of the integrated information system of university management / V. O. Lyubchak, V. V. Khomenko, K. I. Kyrychenko // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ (АППСІКТ-2013), 15-19 травня 2013., м.Хмельницький, Частина 2 – 2013. – С. 94–99.
 15. Zuban Y. A. Models of mathematical trainers for realizitionin system of electronic education / N. S. Martynova, I. I. Ovchinnikov, Y. A. Zuban // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ (АППСІКТ-2013), 15-19 травня 2013 р., м.Хмельницький, Частина 1 – 2013. – С. 81-85.
 16. Shkarlet S. M. Bologna process in the University International Activities / S. M. Shkarlet, O. O. Novomlynets, S. V. Lytvyn // International Cooperation of Universities as an integral Part of the innovation development of higher Education / Proceedings of International scientific and practical conference. – Chernivtsi. – May 16-18. – 2013. – C 136-137.
 17. Литвинов В. В. Формальна верифікація діаграми класів / В. В. Литвинов, І. В. Богдан // Математичні машини і системи. – 2013. – № 2. – С. 41-47.
 18. Васильєв А. В. Дистанційне навчання – це сучасно: перспективи розвитку дистанційного навчання на прикладі Сумського державного університету / А. Васильєв, Ю. Коровайченко // Освіта України. – 2013. – № 24. – С. 6.
 19. Довбиш А. С. Порівняльний аналіз двох- і трьохальтернативної систем оцінок рішень в задачах машинного навчання / А. С. Довбиш, О. Б. Берест, // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – №3(67). – С. 33-40.
 20. Литвинов В. В. Опыт проектного обучения ИТ-специалистов в сотрудничестве с промышленностью / В. В. Литвинов, М. В. Савельєв // Материалы международной конференции: X-th International Conference Modern (e-) Learning MeL. – Киев, 2015 р.